пʼятниця, 23 жовтня 2015 р.

Алгоритми та їх властивості

Епіграф до уроку:
         Коль кругом все будет мирно,
        Так сидеть он будет смирно;
        Но лишь чуть со стороны
        Ожидать тебе войны,
        Иль набега силы бранной,
        Иль другой беды незваной,
        Вмиг тогда мой петушок
        Приподымет гребешок,
        Закричит и встрепенется
        И в то место обернется.
                        А.С.Пушкин
Мета.
         Навчальна:
-         дати поняття про алгоритм, його властивості;
-         навчити розпізнавати алгоритми навколо себе;
-         вміти розрізняти правильно та неправильно сформульовані алгоритми;
-         формувати цілісну уяву про картину всесвіту;
-         формувати науковий світогляд;
-         синтезувати знання, отримані при вивченні різних шкільних предметів.
Розвивальна:
-         розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес;
-         формувати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні різних предметів.
Виховна:
-         виховувати прагнення  до отримання нових знань;
-         узагальнювати знання з різних областей життя;
-         виховувати почуття товариськості, взаємовиручки;
-         виховувати комунікативні якості, вміння слухати;
-         виховувати критичне відношення до загальноприйнятих істин;
-         виховувати культуру між особистісних взаємовідносин, акуратність в роботі.


Задачі:
1.     Визначити наявність алгоритмів в шкільних предметах.
2.     Довести необхідність складання алгоритмів на любому навчальному предметі для кращого розуміння, засвоєння і запам’ятовування матеріалу.
3.     Показати значення інформатики для інших наук.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: групова робота, метод „Прес”.
Обладнання: комп’ютери IBM PC, програма „Сходинки”.

План уроку:
1.     Алгоритми і алгоритмічне мислення.
2.     Властивості алгоритмів.
3.     Аргументи та результати алгоритму.
4.     Алгоритми в шкільних предметах.
5.     Опрацювання програм „Виконавець „Садівник”, „Навантажувач” та ін.”

Хід уроку.
І. Вступна бесіда.
         Багато хто вважає, що інформатика потрібна тільки для того, щоб навчитися працювати на комп’ютерах. Але цю помилкову думку ми постараємося спростувати на нашому уроці.
         Кожна людина щодня зустрічається з безліччю задач від найпростіших і добре знайомих до дуже складних.
         Для багатьох задач існують визначені правила ( інструкції, команди), що пояснюють виконавцю, як розв’язати дану проблему. Чим точніше описані правила, тим швидше людина опанує ними і буде ефективніше їх застосовувати. Наведіть приклади життєвих  та побутових ситуацій.
         На попередніх уроках ви розглядали етапи розв’язування задач. Давайте пригадаємо їх.
         Ось ми з вами і підійшли до теми нашого уроку, до поняття „алгоритм”. Слово алгоритм походить від імені арабського математика аль-Хорезмі (сформулював правила додавання чисел, які на честь його були названі алгоритмом).
         Алгоритмом називають зрозуміле і точне розпорядження виконавцю про виконання послідовності дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети чи на вирішення поставленої задачі.
         Алгоритмічне мислення допомагає чітко побачити кроки, що ведуть до мети, замітити всі перешкоди і уміло їх обійти.
         Поняття алгоритму в інформатиці є фундаментальним ( як у фізиці – простору і часу, а в математиці – точки)
         Будь – який виконавець (і комп’ютер зокрема) може виконувати тільки обмежений набір операцій. Тому алгоритми повинні мати певні властивості, (стр.14, п. 9.3 Караванова Т.П.) разом з тим, не кожна інструкція або послідовність дій може називатися алгоритмом.
Отже, сформулюємо основні властивості алгоритму. І після розглядання кожної з них, наводьте приклади алгоритмів, де явно проілюстрована дана властивість.
.        Дискретність - будь-який алгоритм зображується у вигляді окремих дій.          Скінченність — виконання алгоритму завершується після
 завершення кінцевої кількості кроків.
             Визначеність — кожний крок алгоритму повинен бути
чітко і недвозначно визначений, не повинен припускати довільного трактування виконавцем.
        Зрозумілість - формулювання дій алгоритму повинно бути
орієнтоване на конкретного виконавця.
                 Масовість - в алгоритмі повинна бути передбачена
 можливість виконання його для різних початкових значень.
                 Результативність - алгоритм повинен забезпечувати
 отримання результату після кінцевої кількості кроків.
                 Ефективність - кожний крок алгоритму повинен бути
  виконаний точно за скінчений проміжок часу.
   Для роботи багатьох програм необхідно задавати початкові значення. Ці значення передаються в алгоритм за допомогою аргументів.
Аргументи - це величини, значення яких необхідно задати
для виконання алгоритму.
Правда, деколи зустрічаються алгоритми, що не вимагають ніяких початкових значень для свого виконання. Пізніше буде нагода познайомитися з такими алгоритмами. Однак, немає жодного алгоритму, що не дає ніякого результату. Дійсно, який же зміст у такому алгоритмові? Прикладом різноманітності результатів роботи програм є ігрові комп'ютерні програми. Одержувана ними під час роботи закодована інформація певним чином перетворюється у графічні та звукові образи.
              Результати - це величини, значення яких одержуються
                               внаслідок виконання алгоритму.
При складанні багатьох алгоритмів виникає необхідність окрім аргументів та результатів використовувати ще додаткові величини. Введення в алгоритм таких величин залежить від самого автора алгоритму.
         Проміжні величини — це величини, які додатково вводяться
в ході розробки алгоритм

Тому проблема нашого уроку         –      „як навчитися алгоритмічно мислити?”
ІІ. Робота по групам
                 Для розв’язання проблеми давайте спробуємо визначити наявність алгоритмів в різних навчальних предметах.
                 А щоб робота була більш ефективною, я пропоную вам об’єднатися  в групи. Застосуємо психологічну методику об’єднання в ситуативні групи. Для цього прошу із запропонованих частинок скласти картинки і об’єднатися тим, чиї частинки склали цілісну картинку.
    Кожна група розроблятиме задачу з визначеного шкільного предмету, визначає алгоритм, відповідає на запропоновані питання, застосовуючи метод дискусійного спілкування „Прес” за поданими інструкціями і картками оцінювання учнем власної участі в роботі малої групи:
Оцінювання учнем власної участі в роботі малої групи
Прізвище, ім'я Оцініть себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 2 балів.
1. Ви брали активну участь у роботі групи __
2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група __
3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи __
4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим __
5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували робот групи вперед __
6. Ви доповідали класу про результати групової роботи __
Всього балів___
МЕТОД «ПРЕС»
Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється, переконати інших у вашій правоті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.
Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи :
1. Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що ...» та висло віть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.
2. Обґрунтування:   починаючи  словами   «...тому,  що...» наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому  ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.
3. Приклад:  продовжуйте висловлювання словом  «. приклад...» та наведіть факти, дані, що підтверджують ваг позицію.
4. Висновки: закінчте висловлювання «Отже (тому), вважаю...» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як  необхідно діяти  (це своєрідний заклик  прийняти  вашу позицію).
                 Після виконання завдання спікер групи доводить, як на даному прикладі проявляються властивості алгоритмів.
                 Пропоную учням слідуючи завдання:
1.     Українська мова. Скласти алгоритм написання нн у прикметниках і похідних словах.
2.     Математика. Скласти алгоритм розв’язання квадратного рівняння.
3.     Фізика. Скласти алгоритм до питання „Ізопроцеси в газах”.
Дати відповіді на запитання:
1)    В якому шкільному предметі ви визначали алгоритм?
2)    В чому суть даної задачі?
3)    Як проявляються властивості алгоритму на вашому прикладі?
                 Зробіть висновок про необхідність складання алгоритмів при вивченні даного навчального предмету (з точки зору розуміння матеріалу, запам’ятовування його, визначення закономірностей)
                 Під час відповіді застосовуйте метод „Прес”.
ІІІ. Доклади спікерів.
                 Кожна група обирає спікера, який представляє результати досліджень за планом:
-         навчальний предмет;
-         яку задачу розглядали;
-         як в запропонованому алгоритмі проявляються властивості;
-         в чому значення алгоритму для даної задачі?
ІV. Рефлексія.
Давайте звернемо увагу на епіграф до нашого уроку.
Чому слова Пушкіна можна застосувати в якості епіграфа до нашого уроку?
(Алгоритм поведінки Золотого півника).
А тепер давайте повернемося до нашої проблеми: „Як навчитися алгоритмічно мислити?”
(При роботі над любою задачею необхідно скласти план її розв’язання, аналізувати можливі результати, розглядати різні варіанти поведінки).
Під час роботи в групах, ви заповнювали картки оцінювання. Давайте обговоримо результати вашої роботи.
Ітак, друзі, сьогодні на уроці, досліджуючи нашу проблему, що ми побачили? (Що для кращого засвоєння, розуміння, запам’ятовування матеріалу, необхідно складати алгоритм розв’язання любої задачі, оскільки алгоритми розвивають ясність і чіткість мислення, розвивають уважність, акуратність, вміння перейти в думках від конкретного змісту і зосередитися на структурі своєї думки.)
Я закликаю вас до складання алгоритмів під час вашої навчальної діяльності і в життєвих ситуаціях.
V. Робота за комп’ютерами.
Повторення правил ТБ.
Опрацювання програми „Сходинки” Виконавець „Садівник”, „Навантажувач”, та ін.
VI. Домашнє завдання: навести приклади алгоритмів з навчальних предметів, вивчити п. 9.3.
Спасибі за урок! Урок закінчено

Тема. Поняття про комп’ютерні презентації. Призначення комп’ютерних презентацій.

Мета:навчальна: засвоєння учнями знань про поняття презентація, комп’ютерна презентація, слайдові та потокові презентації; призначення й можливості технічних засобів, необхідних для демонстрації презентації; ознайомити  учнів  із  структурою  вікна програми PowerPoint 2007;
розвиваюча: розвивати пізнавальну активність, художній, естетичний смак, логічне мислення, пам’ять;
виховна: виховувати спостережливість, увагу, зацікавленість, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки та ПЗ.
Базові поняття й терміни: презентація, комп’ютерна презентація, слайдові та потокові презентації, мультимедія, проектор, інтерактивна дошка.
Програмна підтримка: програма Microsoft Office PowerPoint.
Тип уроку: подання нових знань.
Структура уроку
1.  Органiзацiйний етап.  (2 хв.)
2.  Актуалiзацiя опорних знань (2 хв.)
3.  Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.)
4.   Повідомлення теми,  мети, завдань уроку. (2 хв.)
5.  Вивчення нового матерiалу (25 хв.)
1)      Поняття презентації та комп’ютерної презентації та її призначення.
2)  Поняття про слайдові та потокові презентації.
3)  Огляд програмних і технічних засобів, призначення для створення і демонстрації презентації.
4)  Завантаження і вихід  з програми MS PowerPoint.
6.   Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (7)
7.  Пiдбиття пiдсумкiв уроку(2 хв.)
8.  Рефлексія (2 хв.)
9.  Домашнє завдання (1 хв.)
Хід уроку
I.            Організаційний етап
·        знайомство з класом (використання інтерактивної технології «Мікрофон»).
·        привітання з учнями;
·        перевірка присутності учнів на уроці;
·        призначення чергових.
ІІАктуалізація опорних знань
Технологія «Райдуга».
        Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання: згадати, чого навчились у 9 класі з тем (кожна тема на окремому кольоровому папірцю) «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Службове програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі», «Основи роботи з текстовою інформацією», «Комп’ютерна графіка».
        Наприклад: До теми «Службове програмне забезпечення» учні записують
 - стискати, архівувати та розархівувати дані;
 - працювати з архіваторами;
 - записувати інформацію на оптичні носії;
 - захищати комп’ютер від вірусів;
 - класифікувати віруси;
 - тощо.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
В минулому році ми з вами навчились представляти інформацію за допомогою тексту та графіки.
 - Як ви гадаєте, а чи можна ці два способи представлення інформації поєднати? Яким чином? (вставити малюнок в текстову інформацію або вставити текст у графічне зображення)
 - Ми з вами зустрічались з електронними підручниками при вивченні не тільки інформатики, а й інших предметів. Який підручник вам краще опрацьовувати звичайний, чи електронний? Чому?
На наступних уроках ми ознайомимося з програ­мою, що дозволяє працювати з презентаціями. Це програма для під­готовки презентацій РоwerPoint з інтегрованого пакета Місrosoft Оffісе. На вивчення теми відводиться 5 годин. Під час вивчення теми вам потрібно буде виконати практичні роботи та завдання. Наприкінці теми — захист власних робіт.
IV.       Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Тема нашого сьогоднішнього уроку «Поняття про комп’ютерні презентації. Призначення комп’ютерних презентацій» (запис у зошити). Тобто сьогодні на уроці ми ознайомимось  з такими поняттями як презентація, комп’ютерна презентація, слайдові та потокові презентації; призначення й можливості технічних засобів, необхідних для демонстрації презентації; із структурою  вікна програми PowerPoint 2007.
V.   Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)
1.     Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.
Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми (підзапис). На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.
 Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товарист, демонструвати колекції та спортивні досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.
        Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо.
        У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.
Комп’ютерна презентація є одним з видів мультимедійного проекту.  Комп’ютерні  презентації  часто  застосовують  у  рекламі,  при  виступах на конференціях та нарадах, вони можуть також використовуватись на уроках  у процесі пояснення  матеріалу  вчителем  або доповідей учнів.
Комп'ютерна презентація — це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію (підзапис).
За допомогою додатків PowerPoint текстова та числова інформація легко перетворюється на добре оформлені слайди та діаграми. В  основі  будь-якої  презентації  лежить  набір  слайдів,  на  яких розташовані  текст,  графіки,  рисунки.  Електронні  слайди  подібні до звичайних  фотографічних,  проте створюються  значно  простіше.
Програма PowerPoint сама запитує всю необхідну текстову и числову інформацію,  а  також  надає безліч готових  варіантів  дизайну  та шаблонів змісту.
2.     Поняття про слайдові та потокові презентацій
Загалом комп'ютерні презентації поділяють на два типи: слай­дові і потокові.
Слайдова презентація — це набір картинок-слайдів із певної теми, які зберігаються у файлі спеціального формату (підзапис). На кожно­му слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімації, звук. Слайдова презентація надає можливість інтерактивної взаємодії користувача з презентацією, розширені можливості керування порядком показу слайдів (розгалужені пре­зентації).
Потокова презентація — це вид подання мультимедійних да­них, що зібрані й перекодовані в потоковий файл (фільм) (підзапис). Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення.
      Система опрацювання презентацій Microsoft Office PowerPoint відноситься до програм опрацювання слайдових презентацій. Ми вивчатимемо версію програми, яка має назву Microsoft Office PowerPoint 2007 (англ. power – сила, енергія, потужність; point – крапка, суть).
    Програма PowerPoint 2007 має всі можливості систем опрацювання презентацій. Вона може працювати в двох основних режимах – створення і редагування презентації та її демонстрації.
Стандартним форматом файлів презентацій, підготовлених з використанням PowerPoint 2007, є формат PPTХ. Крім того, PowerPoint 2007 забезпечує роботу з презентаціями, створеними в попередніх версіях програми у форматі PPT, а також збереження презентацій у файлах різних форматів.
Основним об’єктом у системах опрацювання слайдових презентацій є презентація як сукупність окремих слайдів. На слайдах можуть знаходитися різні об’єкти (слайд, напис, малюнок, таблиця, діаграма, відеофільм, аудіозапис, гіперпосилання).       
  Вивчення структури вікна програми PowerPoint 2007:

3.Огляд програмних і технічних засобів, призначення для створення і демонстрації презентації.
Зрозуміло, що для створення презентацій необхідне спеціальне програмне забезпечення, наприклад:
Слайдові презентації:
    Microsoft Office (PowerPoint);
    ОреnOffict  (Рresentations);
    Ashampoo Office (Рresentations) та ін.
Потокові презентації:
    Movie Maker;
    Місrosoft Producer;
    РroShow Producer та ін.
Типовими технічними засобами для проведення презентацій є комп’ютер із відповідним програмним забезпеченням, мультимедійний проектор та екран або інтерактивна дошка.
      Проектор потрібен, коли презентація демонструється на велику аудиторію. Мультимедійний проектор випромінює світловий потік, що дозволяє відтворити на великому екрані зображення, яке ви бачите на екрані комп’ютера.
      Під час демонстрації презентації необхідно, щоб у презентуючого був асистент, який би синхронно з ним працював. Звичайно це незручно.
      Тому були створені сенсорні дошки, які надають можливість презентуючому управляти демонстрацією, доторкуючись до поверхні такої дошки.
Інтерактивна дошка — це сенсорний екран, зображення на який надходить із проектора і який дозволяє вводити інформацію в комп’ютер дотиками пальців або за допомогою спеціальних маркерів.
4.     Завантаження і вихід  з програми MS PowerPoint.
Програму PowerPoint 2007 можна запустити на виконання кількома  способами. Наведемо найпоширеніші з них:
·        виконати Пуск      Усі програми      Microsoft Office     Microsoft Office PowerPoint 2007;
·        використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску;
·        двічі клацнути на значку файлу презентації PowerPoint наприклад, 
Для виходу з програми Microsoft Office PowerPoint 2007, необхідно:
·        один раз клацнути на кнопку ;
·        виконавши дію Кнопка Office       Закрыть.
VI.       Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу
1.    Презентація може містити... (звук, відео, анімацію)
2.    Презентація МS РоwerPoint складається з основних базових
елементів... (слайдів)
3.    На слайдах можуть міститися... (тексти, графічні, динамічні
об'єкти, таблиці, кнопки, гіперпосилання)
4.    Назвіть пристрої ПК, що можна використовувати для демонстрації презентації: миша, принтер, клавіатура, монітор, сканер, мікрофон, колонки, мультимедійний проектор, модем, відеокамера, інтерактивна дошка, навушники.
5.    Складіть  порівняльну  таблицю  властивостей  слайдової  та
поточної презентації
(робота в парах).
Комп'ютерні презентації
Слайдові
Потокові
Означення:
Означення:
Програмні засоби:

Програмні засоби:

Переваги:

Переваги:

Недоліки:

Недоліки:


VIІ.  Підбиття підсумків уроку
- Загальна характеристика уроку;
- Аналіз діяльності учнів;
- Визначення рівня навчальних досягнень учнів на уроці.

VIII. Рефлексія (використання інтерактивного методу «Мікрофон»).
1.Що нового ви дізналися на уроці?
2.    Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденно­му житті? Де, за яких умов це може бути?

IX. Домашнє завдання
1.  Завдання за підручником: § 17
2.   Заповніть таблицю.
Програма
Запуск через Пуск
Основні елементи вікна
Paint


MS Word


Photoshop


MS PowerPointСписок використаних джерел:
1.  Морзе Н.В. , Вембер О.Г. Інформатика: експерим. Підручник для 10 кл./ Під редак. Н.В. Морзе. – К.: Вид. Корбуш, 2008. - 592 с.
2.  Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. — 704с. (Альма-матер)
3.  Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. — Кн. 2. Інформаційні технології. 3-тє вид. — Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. — 256 с.