понеділок, 11 листопада 2019 р.

Інтерактивні вправи на уроках інформатики

Вправа „ПРАВИЛА"   
(тривалість - 15 хв.)
Послідовність проведення:
Проведення вправи дисциплінує та полегшує у майбутньо­му роботу вчителя,
Необхідною умовою вправи є послідовне подання правил з їхніми роз'ясненнями та їх позитивне спрямування.
Перші правила пропонує вчитель, а інші - учні. Після запису кожного-правила необхідно запитати: Чи всі погоджуються із цим правилом? Чи всі розуміють, що означає це правило?
Приклади ПРАВИЛ:
1. приходити вчасно;
2. бути позитивними;
3. говорити від себе;
4. говорити по черзі;
5. дотримуватись добровільності;
6. бути конфіденційним.

Запропонуйте використовувати в разі порушення правил жест - „піднятих рук".
Питання для обговорення вправи :
1. Чи хочете Ви щось додати?
2. Навіщо ми робили цю вправу?
Поясніть, що ця вправа дає можливість навчитись дотримува­тись правил не тільки під час занять, а й у повсякденному житті.

Вправа „ ЗНАЙОМСТВО"
(тривалість —15-20 хв.)
Мета проведення вправи: створити доброзичливу, невимушену атмосферу для роботи; спро­бувати з'ясувати особистісні риси та професійні якості учасників групи, спрямувати роботу семінару на досягнення поставленої мети.
Послідовність проведення: (оберіть один з варіантів):
ВАРІАНТ -1
попросіть учнів назвати своє ім'я та  розповісти свою історію (чому батьки так назвали);
назвати рису власного характеру, що починається з лі­тер, які є в імені;
вказати, за що його (її) поважають інші люди.
Для проведення вправи скористайтеся методом незакінченого речення та уявного мікрофона. Щоб уникнути затягування часу, обов'язково наголосіть, що у представленні має бути лише 1 речення та для зразка розпочніть вправу. ("Мене звуть Наталія. Народившись у Полтаві, я за логікою своїх батьків, мала бути Наталкою-Полтавкою", "Моє ім'я Петро, я - толерантний").
ВАРІАНТ - П
Поділіть аудиторію на пари й попросіть протягом 2 хв. роз­повісти один одному про себе (місце проживання, інтереси тощо). Представлення кожного учня у великому колі робить його партнер.
Обмежте час для представлення (до 1 хв.)
Питання для обговорення вправи:
1. Навіщо ми робили цю вправу?
2. Які почуття вона у Вас викликала?
3. Чому Ви особисто навчилися?
4. Які труднощі можуть виникнути при проведенні цієї впра­ви?
Як працювати в малих групах
Робота в малих групах дозволить вам набути навичок спілку­вання та співпраці. Обговорення в малій групі - це діяльність, яка дозволяє слуха­чам обмінюватися досвідом та враженнями чи вирішувати про­блему.
Учні об’єднуються у групи по 4-6 осіб і отримують завдання у вчите­ля. Встановлюється певний визначений учителем час для виконання цього завдання.
Організовується робота в групі так:
 Учням слід швидко розподілити ролі у групі.
1. Спікер (керівник групи);
зачитує завдання групи;
організовує порядок виконання;
пропонує учасникам групи висловитися по черзі;
заохочує групу до роботи;
підводить підсумки роботи;
за згодою групи визначає доповідача.
2. Секретар:
веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;
як член групи має бути готовим висловити думку групи під час підведення підсумків або допомогти доповіда­чеві.
3. Посередник:
слідкує за часом;
заохочує групу до роботи.
4. Доповідач:
чітко висловлює спільну думку, до якої дійшла група;
доповідає про результати роботи групи.

Інструкції для учнів:
 Починайте висловлюватися спершу за бажанням, а потім по черзі.
 Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне, — не перебивайте один одного.
 Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.
 Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
 Намагайтесь у групі прийти до спільної думки, хоча в деяких випадках у когось з групи може бути особлива думка і вона має право на існування.

вівторок, 1 січня 2019 р.

Використання інтерактивних методів на уроках інформатики

 Учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації.

u  Інтерактивні методи навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

u  Засоби, які володіють високим розвиваючим потенціалом: проблемні ситуації, задачі з життєво практичним матеріалом, експерименти, дидактичні (рольові ігри), активні та інтерактивні технології.

Заняття можуть включати в себе кілька особистісно-зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.

u  Інтерактивні уроки відрізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи уроків: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь учнів. Поєднання таких двох типів уроків посилює їхню навчальну функцію, сприяє освоєнню учнями всіх рівнів пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвитку культури мовлення, ініціативи та впевненості учнів у собі та у своїх знаннях.

u  Починати урок слід з оголошення теми, повідомлення мети; потрібно акцентувати на проблемах, що будуть розв’язуватися на уроці; пояснити зміст діяльності учнів, чого від них очікує вчитель; з’ясувати їхні очікування, а також продумати систему мотивації.

u  Досвід засвідчує, що використання інтерактивних методів навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом з учнями.

інтерактивні методи:


         Робота в парах

         Робота в малих групах

         «Мікрофон»

         «Незакінчені речення»

         «Ажурна пилка»

         «Мозковий штурм»

         Дискусія

         «Снігова куля»

         «Коло ідей»

         «Акваріум»

         «Навчаючись учусь»

         «Крісло автора»

         Рольова гра, імітація

         «Пошук інформації»

         «Карусель»

         «Займи позицію»


Зміст курсу інформатики дає змогу вчителю не тільки інформувати і опитувати учнів, а й  рганізовувати їх діяльність в атмосфері вільного обміну думками і поглядами.  Доцільно проводити інтерактивні уроки як підсумкові при узагальненні й закріпленні знань, умінь і навичок учнів, хоча не виключене й проведення уроків вивчення нового матеріалу.

Важливо при підборі завдань до інтерактивного уроку дотримуватись таких правил:

q  цікавий характер завдань (за формою, змістом, сюжетом, за способом розв'язання або несподіваним результатом);

q  завдання відрізняються рівнем склад­ності, мають кілька способів розв'язання;

q  підбираються завдання, що мають прак­тичну значимість і міжпредметний зміст;

q   завдання формулюються так, щоб їх ви­конання було неможливе без знання теоретич­ного матеріалу;

q   безпосередньо пов'язані з досліджуваною темою, сприяють засвоєнню, закріпленню, удосконалюванню отриманих умінь і навичок.

При підборі завдань враховують форми навчальної діяльності:

u  Індивідуальна - всі учні одержують однакові завдання, або однотипні завдання з різними даними, або різні завдання (за формулюванням, способом розв'язання, складності).

u  Групова - групам пропонується однакове завдання або завдання, однакові за рівнем складності, але різні за формулюванням, способом розв'язання, вихідними даними (якщо група однорівнева) або завдання, що відрізняються рівнем складності (якщо група різнорівнева, а на уроці вирішується складне завдання, яке можна розбити на кілька задач і розподілити їх у групах).

Для створення захоплюючого сюжету уроку часто використовую такий прийом:

u  тема або мета уроку визначається учнями в ході практичного виконання завдань, підсумок уроку — у віршованій формі, учням пропонується придумати епіграф уроку.

Практика застосування інтерактивних методів на різних етапах уроку

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють активізувати активність учнів на уроці для кращого засвоєння матеріалу, розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та формування моральних цінностей. Однак, основним структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. Отже, розглянемо основні структурні етапи уроку, які зустрічаються на більшості занять, незалежно від типу самого уроку.

Мотивація навчальної діяльності

u  На початку уроку важливо створити в учнів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на уроці. Слід учнів зацікавити, пробудити в них інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості навчального матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Інтерактивні методи, які можна використати«Займи позицію», «Мозковий штурм», «Дискусія».

Приклад: Тема «Бази даних. Системи управління базами даних»

     (10 клас).

     Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

1.                  Як ви вважаєте, що таке база даних?

2.                  Для чого їх створюють?

3.                  Чи є різниця між поняттям поняття «БД» та «СУБД»?

     На дошці записуються усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок. Після чого проголошую тему, мету та завдання, очікувані результати уроку.

 

Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь

На даному етапі уроку роботу учнів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ, усного вирішення задач і прикладів, виконання графічних робіт та роботи над таблицями, схемами тощо, письмових відповідей учнів на запитання з пройденого матеріалу, тестування.

           Інтерактивні методи, які можна використати: робота в парах, «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Снігова куля».

           Приклад: Тема «Алгоритми і програми (Scratch)» (6 клас).

           Методичний прийом «Снігова куля»

          Один учень називає програму, другий – варіант запуску цієї програми, третій – елементи вікна, четвертий – призначення цієї програми.

 

Вивчення нового матеріалу

На даному етапі уроку доречно організовувати роботу одним із наступних способів:

u  Вчитель викладає новий матеріал за допомогою розповіді, пояснення, бесіди з використанням ІКТ;

u  Організовує самостійну роботу учнів з використанням інтерактивних технологій та ІКТ.

    Інтерактивні методи, які можна використовувати на даному етапі уроку: «Ажурна пилка», «Пошук інформації»,  «Навчаючись учусь», робота в групах, «Мікрофон».

Приклад: Тема «Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів» (5 клас).

u  Дану тему раціонально вивчати, використовуючи технологію «Ажурна пилка» або «Пошук інформації». Пропонувати учням підготовлені міні-конспекти з описом окремих складових комп’ютерної техніки, які служать джерелом інформації  під час вивчення та самостійного опрацювання матеріалу.

Приклад: Тема «Спілкування на форумах та в чатах» (9 клас).

      В даній темі можна  поєднати відразу 2 форми інтерактивного навчання.

u  Робота в групах. Учні об’єднуються в групи по 3–4 особи. Завдання для кожної групи: не використовуючи допоміжних матеріалів (конспекти, Інтернет тощо), на основі набутих знань про етикет електронного спілкування сформулювати основні принципи етикету інтерактивного спілкування в мережі Інтернет. На обговорення - 3–5 хв.

u  Вправа «Мікрофон». Після обговорення кожна група по черзі висловлює правило спілкування. Однотипні відповіді не зараховуються. Найактивніші учасники отримують оцінки.

 

 

Закріплення знань і умінь

На даному етапі уроку запропонувати на виконання учнями завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчається.

     Інтерактивні методи, які можна використати: «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра.

     Приклад: Тема «Конструювання сайтів» (9 клас).

u  Для успішного засвоєння учнями даної теми можна використати такий метод інтерактивного навчання, як рольова гра.

u  Під час цієї роботи учні уявляють себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання — створити статтю, яка б зацікавила людей. Під час створення сайту учень виступає в ролі дизайнера, перед яким стоїть завдання не тільки дібрати матеріал з теми, а й оформити його таким чином, щоб усе було гармонійно.

 

Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок

Урок інформатики, на відміну від багатьох інших шкільних дисциплін, має бути проведений не лише з орієнтацією на засвоєння учнями теоретичних знань, але й вироблення практичних умінь та навичок. Тому важливим етапом уроку є практична частина. ЇЇ необхідно організувати таким чином, щоб учні самостійно виконували роботу, проводили дослідження шляхом виділення суттєвих для виконання конкретного завдання елементів дії, що сприяє подальшому мисленню та здійсненню переходу від оцінювання учнів до само оцінювання та рефлексії.

     Інтерактивні методи, які можна використати: дискусія, робота в парах.

Приклад: Тема «Графічний редактор» (6 клас).

     Завдання: 1. Створити засобами графічних редакторів (Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, Inkscape) схему порівняння переваг та недоліків растрових і векторних зображень.

Приклад: Тема «Моделювання інтер'єру» (9 клас).

     Завдання: Створіть план будинку своєї мрії, користуючись алгоритмом дії, підготовленим заздалегідь.

      Виконуючи це завдання, учні, згідно з вимогами програми, вчаться створювати та зберігати нові моделі, з’ясовують правила роботи з програмою Sweet Home 3D, закріплюють знання основних об’єктів, з якими можна працювати в даній програмі.

 

Підсумок уроку

Закінчуючи урок, потрібно завжди підсумувати зроблене на уроці, зрозуміти як рівень засвоєння знань учнями, так і їхні враження від уроку.

Інтерактивні методи, які можна використати:  «Незакінчені речення», «Мікрофон»,  «Робота в групах».

Приклад: Тема «Текстовий процесор. Підсумковий урок» (5 клас).

u  Під час проведення уроку учням дається завдання виготовити власну візитку. Підсумок уроку провести з використанням роботи в групах.

u  Створити групи по 3–4 учні. Візитки для оцінювання розподіляю таким чином, щоб у межах групи не було «власних» робіт.

u  Колективно виставляється оцінка кожної роботи, що призначається групі.

u  Оцінки коментуються та обґрунтовуються, потім візитки здаються вчителю на перевірку. Підсумкову оцінку  виставляти на основі трьох оцінок: самооцінки, оцінки групи учнів та оцінки вчителя за роботу.

Приклад: Для підбиття підсумків уроку у будь-якому класі можна застосувати метод «Мікрофон».

Учням пропонується закінчити речення «Сьогодні, працюючи на уроці, я зрозумів …»

 

Крім зазначених вище способів застосування інтерактивних методів, важливим і доречним при вивченні окремих тем є робота учнів над спільним проектом, що дозволяє реалізувати знання і потенціал кожного учня для вирішення певного глобального завдання, зосередитися на виконанні завдань проектної діяльності. Відбувається автоматизація дії, що свідчить про можливість її виконання без допомоги вчителя.

Для реалізації інформаційної компетентності особливого значення набуває проектна діяльність.

Наприклад, пропонувати учням створити проекти: «Чисте довкілля», «Чи можливе життя без трикутників?», «Математичне моделювання в житті людини», «Розроблення програми Тестування з навчальних предметів», «Біоритм, спорт, здоров’я», «Побутова хімія»…

Під час цієї роботи учні розвивають свою творчість, власну фантазію, а головне, вони отримують позитивний результат, що підвищує їх самооцінку.

Успішне виконання проектних завдань учнями свідчить про їх ефективну самореалізацію. Оцінюється , зазвичай такий проект з двох навчальних предметів.

Виховний захід «Безпечний Інтернет»

Мета: 

v          дослідити позитивні і негативні наслідки Інтернету; v засвоїти правила безпечної роботи в Інтернеті; v          розвивати логіку, кмітливість; v    сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та про шляхи їх подолання; v  виховувати інформаційну культуру учнів.

Обладнання:  Соціальні ролики про безпечний Інтернет, 2-а аркуші ватману, маркери 4 кольорів, ПК, екран, мультимедійний проектор, канцелярські скріпочки, 10 золотих правил безпеки в Інтернеті для дітей , оформлені у вигляді пелюсток квітки.

Хід заняття

1.                  Організаційний момент

2.                  Вступне слово

3.                  Перегляд  та обговорення відео Соціальний ролик про безпечний Інтернет

4.                  Гра «Хто більше?»

5.                  Вікторина

6.                  Вправа «Небезпеки в Інтернеті»

7.                  Інтерактивна гра «Казка про Скріпочку»

8.                  Засвоєння правила безпечної роботи в Інтернеті (оформлення стенду)

9.                  Заключне слово вчителя:

 

Використання мультимедійних технологій та інтерактивних методів забезпечує наочне подання інформації, яка в такому випадку краще засвоюється і перетворює процес навчання на цікавий інтерактивний діалог.

Отже, завданням кожного з нас це зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору.