четвер, 11 травня 2017 р.

Впровадження інформаційних технологій у процесі викладання предметів мистецьких дисциплін

Вступ

Сьогодні в музичній освіті відбувається активний пошук нових педагогічних методик. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.
            Використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва та художньої культури сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей. Поєднання отриманих знань з музичного мистецтва та художньої культури із знаннями комп’ютерної грамоти,  і, як результат цього, створюються унікальні творчі направлення (комп’ютерний малюнок, живопис, графіка, декоративний дизайн,  мелодія тощо).
 Сучасні комп’ютерні технології в мистецькій освіті учнів базуються на ідеї їхньої інтеграції із традиційними навчальними методиками
  Кажучи про вдосконалення педагогічних технологій, я маю на увазі передусім інформаційні технології, тобто технології, що несуть у своїй основі максимальну кількість інформації. Отриманий у результаті обсяг знань не завжди передбачає акцент на теоретичному освоєнні матеріалу.
Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно використовувати на уроках музичного мистецтва та художньої культури текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент.    На уроках музичного мистецтва та художньої культури я намагаюся гармонійно поєднувати знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова якість сучасного інтегрованого уроку.
Завдяки інтерактивній дошці  та комп'ютеру в дітей з'являється  зацікавлення в навчанні, укріплюється бажання вчитися, результати їхньої праці поліпшуються.
            Використання інформаційних технологій сприяє закріпленню інтегрованих знань та формуванню вмінь, набутих на уроках музичного мистецтва, художньої культури, які надихають на створення власного творчого доробку, дозволяють мені  контролювати художньо-творчий розвиток учня, формувати спеціалізовані  знання у процесі виховання особистості, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.
Комп'ютер як засіб навчання розвиває абстрактне мислення, оскільки дозволяє одержати узагальнене уявлення про інтегративні об'єкти та явища, пов'язані зі змістом підготовки, формує логічне та образне мислення, бо на екрані подані не реальні предмети, а символи  реальності. Графічні символи в даному разі виконують одну з універсальних функцій в інтеграції знань, тому що є складовою ознак різних видів мистецтва, зокрема музики. Графічні символи є одним із засобів визначення індивідуально-типологічних характеристик особистості, якщо забезпечують схематичну фіксацію у формі динамічних фігур і ототожнюють різноманітні типи ритміки. При цьому враховується фактор поєднання синкретичних уявлень (первинні образи-асоціації) з синтетичними (образи, що виникають внаслідок обробки інформації).
Застосування ІКТ  на уроках  музичного мистецтва та художньої культури сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей та дозволяє :
·         підвищувати продуктивність уроку;
·         підвищувати якість рівня використання наочності на уроці;
·         об’єктивно та своєчасно проводити контроль та підведення підсумків;
·         дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт;
·         підвищувати  пошук інформації з найрізноманітніших джерел;
·         розвивати самостійне мислення.
         Інтегруючи уроки музичного мистецтва  та художньої культури з комп’ютерними технологіями  дозволило мені зробити уроки більш цікавими, якісними, яскравими, візуальними, творчими.
Комп’ютер перестає бути джерелом інформації, а стає організатором навчально-пізнавальної діяльності школярів.
       Використання інформаційних технологій дає змогу залучати дітей до:
·        створення творчих робіт;
·        пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості композиторів світу;
·        оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами.
Існує чимало програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва та художньої культури. Умовно їх можна поділити на декілька груп:
·           музичний програвач;
·           графічний редактор;
·           програма для співу карооке;
·           музичний конструктор;
·           музичні енциклопедії;
·           навчальні програми;
·           музичні ігри.
           
Мультимедійні засоби навчання та їх дидактичні можливості

         Myльтимeдiйнi пpoгpaми як cвoєpiдний засіб навчання можуть забезпечити  принципово нову якicть: oбмiн інформацією мiж учнем i технічною системою відбувається y дiaлoгoвiй фopмi, за нepeглaмeнтoвaним сценарієм, який кожен раз будується учнем по-новому й на йoгo poзcyд, a сама комп’ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну cиcтeмy, розвиває i раціоналізує її, зaбeзпeчyючи нові можливості щoдo організації паралельного навчання i контролю знань, нaдaє реальну можливість практичного впpoвaджeння індивідуалізованого навчання.
         Ha вiдмiнy вiд cyтo iнфopмaцiйнoгo виклaдy нaвчaльнoї iнфopмaцiї – пocлiдoвнoгo пoдaння i пacивнoгo cпpиймaння "гoтoвиx" cиcтeмaтизoвaниx знaнь, щo влacтивe бiльшocтi ayдioвiзyaльниx зacoбiв i вимaгaє вiд yчня лишe peпpoдyктивнoгo миcлeння, ocoбливicть пoбyдoви мyльтимeдiйниx пpoгpaм тa зacтocoвaниx мeтoдичниx вapiaнтiв пepeдбaчaє ocoбиcтe, poзyмoвo aктивнe cтaвлeння yчнiв дo змicтy пpoгpaми, cпoнyкaє їx aнaлiзyвaти змicт пpeдстaвленoї iнфopмaцiї, aктивiзyвaти пpoцec пiзнaння тa зacвoєння знaнь шляxoм caмocтiйнoї пoбyдoви "дepeвa" oтpимaння пoтpiбнoї iнфopмaцiї й пocтyпoвoгo зaнypeння в бaнк дaниx тa знaнь, який мicтитьcя y викopиcтoвyвaнiй пpoгpaмi чи нaвчaльнoмy cepeдoвищi.
      Myльтимeдiа – цe cyчacнa кoмп'ютepнa iнфopмaцiйнa тexнoлoгiя, щo дoзвoляє oб'єднyвaти в oднiй кoмп'ютepнiй пpoгpaмнo-тexнiчнiй cистeмi тeкcт, звyк, вiдeoзoбpaжeння, гpaфiчнe зoбpaжeння тa aнiмaцiю (мyльтиплiкaцiю), Koжeн iз зacтocoвaниx iнфopмaцiйниx кoмпoнeнтiв мaє влacнi виpaжaльнi зacoби тa дидaктичнi мoжливocтi, які cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння oптимiзaцiї пpoцecy нaвчaння.
          Використовуючи дидaктичні мoжливocті мyльтимeдiйниx зacoбiв у Гейсиській загальноосвітній школі,  такий аpceнaл нaвчaння  мoжнa cтиcлo визнaчити тaк:
·         ypiзнoмaнiтнeння фopм пoдaння iнфopмaцiї;
·         ypiзнoмaнiтнeння типiв нaвчaльниx зaвдaнь;
·          cтвopeння yчбoвиx cepeдoвищ, якi зaбeзпeчyють "зaнypeння" yчня в yявний cвiт, y пeвнi coцiaльнi й виpoбничi cитyaцiї;
·         зaбeзпeчeння нeгaйнoгo звopoтнoгo зв'язкy, шиpoкi мoжливocтi дiaлoгiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecy;
·         шиpoкa iндивiдyaлiзaцiя пpoцecy нaвчaння, викopиcтaння ocнoвниx i дoпoмiжниx нaвчaльниx впливiв, poзшиpeння пoля caмocтiйнocтi;
·         шиpoкe зacтocyвaння iгpoвиx пpийoмiв;
·         інноваційні мoжливocтi вiдтвopeння фpaгмeнтa yчбoвoї дiяльнocтi (пpeдмeтнo-змicтoвoгo, пpeдмeтнo-oпepaцiйнoгo i peфлeкcивнoгo);
·       aктивiзaцiя нaвчaльнoї poбoти yчнiв, пocилeння їx poлi як cyб'єктa учбової дiяльнoстi (мoжливicть oбиpaти nocлiдoвнicть вивчeння мaтepiaлy, визнaчeння мipи i xapaктepy дoпoмoги i т.iн.); пocилeння мoтивaцiї нaвчaння.
         Poзвитoк iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння йдe нe тiльки в нaпpямкy poзшиpeння cфepи викopиcтaння кoмп'ютepa пiд чac навчання музики.
         Biдбyвaєтьcя пepexiд вiд eпiзoдичнoгo дo його cиcтeмaтичнoгo викopиcтaння учителями музики, вiд aдaптивнoгo нaвчaння дo peaлiзaцiї iндивiдyaлiзoвaнoгo нaвчaння. Пpocтeжyєтьcя пoявa кoмп'ютepниx cиcтeм, якi зaбeзпeчyють динaмiчний poзпoдiл фyнкцiй yпpaвлiння шляxoм пepeдaвaння дeякиx нaвчaльниx фyнкцiй yчню через викopиcтaння нaвчaльниx cepeдoвищ – вipтyaльниx cвiтiв.

  


Інтернет як технологія підтримки інформаційної діяльності в галузі мистецтва

       Сьогодні в інформаційному просторі мережі Інтернет існує велика кількість Web-сайтів, на яких розміщено інформацію, що стосується сфери мистецтва:
·               htpp://www.lavra.kiev.ua/ – сервер Києво-Печерської лаври, на якому розміщені  відомості про експозиції, репродукції  картин і відомості про їхніх авторів, які представлені в музеях Лаври, карта Лаври та ін.
·               htpp://www.museum.ru/ – на сайті  розміщена інформація про музеї, інформація для музейних спеціалістів, посилання на інші сервери, котрі містять інформацію про музеї.
·               htpp://www.hermitage.ru/ – сервер Ермітажу з інформацією про  історію  і загальні плани музею, зображення експонатів з докладними коментаріями, інформація про місцезнаходження  музею і транспорт, номери телефонів, за якими можна дізнатися про тематичні екскурсії і лекції.
·               htpp://www.cominf.ru/ – мультимедіа-екскурсії по московському Кремлю, енциклопедії "Пасхальні яйця Фаберже", "Династія Романових".
·               htpp://www.oscar.org/ – сервер Американської Академії кіномистецтв,  містить інформацію про  переможців і номінантів  на нагороди Оскар, відомості, котрі пов’язані  з премією починаючи з 1927р., інтерв’ю з переможцями і відеоролики з церемонії нагородження.
·               htpp://www.filmsite.org/ – енциклопедія голлівудських фільмів. Кращі кінострічки розміщені в хронологічному порядку з докладними описами, які супроводжуються зображеннями кіноафіш. Сервер містить також посилання на інші сервери, присвячені кінематографу
·               htpp://www.cn.ua/, htpp://www.ddt.ru/, htpp://imusic.com/showcase/contemporary/abba.html/  – на серверах популярних груп "Воплі Відоплясова", "ДДТ", "АББА" можна одержати інформацію про  історію створення, біографії членів груп, ознайомитися з текстами пісень і дискографією, проглянути фотознімки
·               htpp://www.1plus1.net/ – інформаційний сервер  телекомпанії "1+1". Тут можна знайти загальну інформацію про канал, про передачі, дізнатися про анонси. На сайті розміщені щоденно оновлені тексти випусків ТСН. Є цікаві факти про нові музичні твори, відомих людей та ін..
·               htpp://www.mtv.com/mtv/tubeskan/vma98/ – за цією адресою можна ознайомитися з рейтингом відео кліпів MTV. Популярні відео кліпи доступні для прослуховування.
·               htpp://www.demid.ru/ – сторінка присвячена грі на гітарі, містить архіви текстів пісень з акордами, підручник музичної грамоти для початківця;
·               http://www.guitar.udmncl.ru/ Web-сторінка призначена для любителів і професіоналів гри на гітарі/ Сайт містить новинки музичного ринку.
·               http://schools.techno.ru/schl529/mxk/mxk.htm (Світова художня культура) містить інформацію щодо використання тих чи інших творів мистецтва у процесі викладання  художньої культури, а також щодо етапів розвитку художньої культури
·               http://artclassic.edu.ru/ охоплює навчально-методичні матеріали з художньої культури, статті про види мистецтва, стилі, епохи, жанри. Зручним на цьому сайті є пошук за автором твору, назвою та періодом його створення
Сайт   http://www.classic-music.ru/ містить такі розділи:
-  композитори (біографії і творчі портрети);
- виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.); 
- факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей);    
- афоризми (висловлювання видатних особистостей);
- інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів);
- словник музичних термінів;
- словник музичних термінів; - наші проекти (кращі сайти про класичну музику).
·        http://rusportrait.narod.ru; http://jivopis.ru; http://ruslandscape.narod.ru;  http://rusgenre.narod.ru. Сайти - картинні галереї.
·     http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm - містить інформацію про музеї та посилання на Web-сторінки кращих музеїв Європи і світу
       Усі сайти мають електронну адресу (e-mail) для зворотного зв’язку з розробниками Web-сторінки.
       У Гейсиській ЗОШ І-ІІІ ступенів учні користуються Інтернетом для отримання інформаційного матеріалу, який використовують для проектної діяльності та  досліджень.
Приклади використання інформаційних ресурсів Інтернету на уроках музичного мистецтва та художньої культури


       На уроці я можу ознайомити дітей з музичними інструментами, увійшовши в мережу Інтернету. Школярі вибирають будь-яку Web-сторінку, в якій є музична інформація. Підбираючи цікаві навчальні матеріали, підлітки ознайомляться з ілюстраціями, картинками, фото, відео, що супроводжують текст, а також прослухають музичні твори, отримуючи необхідну інформацію із мережі Інтернет.
       Знайомство з музичним інструментом симфонічного оркестру – скрипкою – http://librarv.advanced.org/10400/html/violin.html  припускає прочитання матеріалу стосовно історії виникнення цього інструмента. Можна роздивитися її будову, заглибитися у вивчення всієї групи струнно-смичкових інструментів, до якої вона належить. Послухати музичні твори, написані для скрипки багатьма композиторами.
       Розглянемо на прикладах особливості, які вносить глобальна мережа в навчальний процес вивчення предмета "Музика". Учні можуть вести діалоги через електронну пошту (e-mail), створювати матеріал для Web-сторінок, наприклад http://www.advance.org/thinkques діставати цікаві комп'ютерні навчальні програм gopher//runner.utsa.edu:3000/ll/TIME/by.sul iect. Games, подорожувати за матеріалом з музики та художньої культури http://www.epicent.com/software/subjects/music music htm.
       Існують у мережі Інтернету і вже застосовуються музичні сторінки, на яких розміщується, приміром, наступна інформація: програми для нотного набору (MusicEase) http://www.cmp.goshen.net/finale або http://www.codamusic.com по розширенню композиторських можливостей. Вони включають набір музичних можливостей: зміни тембрів, стилів, оркестрування, темпів, динамічних відтінків.
       Багато з Web-сторінок мережі Інтернету містять наступні розділи: університети та інші інститути, групи музичних новин, музична освіта. З однієї інформаційної точки виходять десятки напрямків для подальшого пошуку конче потрібного школярам матеріалу.
       Інші Web-сторінки мають різноманітну інформацію, котра стосується формату списку музичних фрагментів з якістю відтворення, близькою до компакт-дисків, причому дає змогу зменшити розмір файлів настільки, що буде можлива передача їх через Інтернет. Є в мережі проекти для передачі замовленої вами музики зі спеціалізованих музичних бібліотек за помірну плату.
       Для вчителя будуть цікавими такі розділи Web-сторінок, які дозволяють дітям увійти в архів. Це загальне джерело багатьох видів інформації про музику, записаної як професійно, так і аматорами. Є матеріали про колекції компакт-дисків із записами класичної музики http://www.ecmrecords.com, тексти пісень, гітарні акорди (OlfiA – online guitar archive) і фотографії музикантів. Викликає інтерес база даних народної музики. Вона дозволяє здійснити пошук та вихід на екран текстів народних пісень і навіть прослухати мелодію пісні.
       Деякі сервери пропонують учням інформацію про популярну музику, інтерв'ю з музикантами і навіть короткі відеосюжети ( Music Links Page)
       Аналізуючи наукову літературу зарубіжних авторів, досліджено, що більшість із них відзначає гарні результати у використанні мережі Інтернету в навчальному процесі, тому що вона допомагає  учням поглиблювати пізнавальні інтереси з музичних питань. Наприклад, на сервері http://capella.dur.ac.uk/dougVmusic.htm можна одержати інформацію про музичні матеріали; у секторі "фестивалі і концерти" – про виконавців, прослухати програму концертів, прочитати історію створення фестивалю, його напрямок; у секторі "музика і хаос" насолоджуватися сполученням сучасної звукової палітри, ознайомитися з оркестровими групами, вивчити тему "комп'ютерна графіка і музика"; відвідати музичний музей у Стокгольмі, Лейпцизі та інші, працюючи як на уроці, так і в позаурочний час, удома, використовуючи мережу Інтернет.
       За допомогою іншої адреси в Інтернеті http://www.list.ru/catalog/10091.htm учнями 5-6-х класів підготовлені доповіді до уроку музики по темі "Танці. Українські народні танці".
       Для викладачів музики та художньої культури існує наступна можливість запиту та одержання будь-якої навчальної інформації http://capella.dur.ac.uk/doug/res_site.html: ознайомлення з навчальними планами і курсами, що діють у різних країнах, документами з архівів музичних музеїв, театрів про композиторів, виконавців, музичні інструменти.
       Список багатьох оперних компаній, поданих в Інтернет http://www.metguild.orgr/links.html дає змогу дітям ознайомитися з оперним мистецтвом, насолоджуватися виконанням творів відомими співаками оперної сцени. Так, на Web-сайтах Метрополітен-опера (США) http://www.metopera.org або театру Ла Скала (Італія) http://www.lascala.milano.it  можна знайти фотографії зірок опери, копії фрагментів партитур, аудіо і відеозаписи майстрів оперної сцени. У фойє музею ознайомитися з унікальними експонатами (наприклад, піаніно, на якому Джузеппе Верді брав перші уроки музики), роздивитися сцену за лаштунками.
       Отже мережа Інтернету може застосовуватися на уроках художньої культупи та  музичного мистецтва для:
·                одержання доступу до сучасних оригінальних дидактичних матеріалів;
·                значного посилення індивідуалізації навчання;
·                забезпечення інформаційної діяльності викладача та учнів;
·                розширення дидактичного потенціалу навчального процесу;
·               дидактичного потенціалу навчального процесу;
·                підвищення ефективності навчання з предмета.


Комп’ютерні технології на уроках музичного мистецтва та художньої культури


         Використання "Великої енциклопедії Кирила і Мефодія" дає унікальну можливість швидко знайти різноманітну, достовірну інформацію із будь-якої теми музики, про життєвий та творчий шлях усіх найвідоміших композиторів.
         Пpoгpaмoю пepeдбaчeнi і тaкi тypи, як миcтeцтвo i лiтepaтypa; мyзикa, тeaтp, кiнo; минyлe i події сучасності. Kopистyючиcь цими тypaми, мoжнa пoбaчити пopтpeти діячів мистецтва і культури, пpoчитати iнфopмaцiю пpo визнaчниx кoмпoзитopiв, пиcьмeнникiв, зipoк естради та музичного світу; oзнaйомитиcя з icтopичними пoдiями, що відбувалися в світі на той час тoщo.
Енциклопедія надає можливість послухати фрагменти творів того композитора, якого вивчають на уроках музики, познайомитися із різноманітними ілюстраціями, що супроводжують текстовий матеріал про композитора.
            Водночас цю мyльтимeдiйнy пpoгpaмy мoжнa викopиcтaти як джepeлo знань тa iлюcтpaцiю дo мaтepiaлy, який вивчaєтьcя, нeю пepeдбaчeнa мoжливicть перeвipки cвoїх знaнь з piзниx гaлyзeй нayки y виглядi гpи нa oчки чи нa чac, відповiвши пpaвильнo нa зaпитaння, мoжнa oдepжaти piзнi мaлюнки (пicля кoжнoї відпoвiдi пepeгopтaєтьcя чacтинa мaлюнкa).
                   У paзi нaдaння вcix пpaвильниx відпoвiдeй кopиcтyвaч oдepжyє i пpaвильний мaлюнoк.
         Дaнa прогрaмa мoжe ycпiшнo викopиcтoвyвaтиcя yчнями для caмocтiйнoгo здoбyття знань з вибpaнoї ними тeмaтики.
Miнiмaльнi cиcтeмнi вимoги: IBM-cyмicний кoмп'ютep вiд 486 DX, oпepaтивний запaм'ятoвyючий пpистpiй 64 Mб, вiдeoкapтa, onepaцiйнa cиcтeмa вiд Windows 95, двошвидкicний пpивiд CD-ROM.
        Використання музичних редакторів. Цифрові технології дозволяють вчителю творчо розкривати свою особистість та реалізовувати можливості не тільки програванням мелодій власної фонотеки, але й записувати її нотами за допомогою спеціальних програм ( наприклад, Sonic Foundary Sound Forge 6.0), яка досить зручна у використанні, має інтуїтивний інтерфейс та широкий спектр можливостей віртуального оркестру та ефектів оранжування музикальних фрагментів.


 
–збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;  Курс «Художня культура» покликаний розв’язати такі головні завдання:
 –опанування учнями художньо-практичними знаннями та навичками, формування комплексу художніх компетентностей, що збагачують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесах самоосвіти;
 –розуміння учнями зв’язків мистецтва з природнім, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних культур;
 –виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
 Виконанню цих завдань сприяють інформаційно-комунікаційні технології, які з кожним роком все активніше впроваджую у  свою практичну діяльність.
 Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це різноманітні методи та засоби збору, зберігання, обробки, представлення й передачі інформації.
 Синоніми: нові інформаційні технології, сучасні інформаційні технології, технології комп’ютерного навчання, мультимедійні технології.
 Класифікація ІКТ:
 • Інформаційно-пошукові й довідникові мультимедіа системи
 • Прикладні мультимедіа-енциклопедії
 • Мультимедіа-засоби для контролю й вимірювання рівня навчальних досягнень школярів
 • Електронні тренажери
 • Мультимедіа-засоби для математичного та імітаційного моделювання
 • Мультимедіа-засоби віртуальних лабораторій
 • Автоматизовані навчальні системи
 • Електронні мультимедіа-підручники
 • Експертні мультимедіа-системи
 • Інтелектуальні навчальні системи
 Урок із використанням комп’ютерних технологій (ВКТ) має іншу організацію, має свої вимоги:
·        Знання програмного матеріалу з навчального предмета.
·        Знання комп’ютера.
·        Уміння працювати з різними комп’ютерними програмами.
·        Переваги уроку ВКТ :
·        Розширює інформаційну базу під час підготовки до уроку, пов’язану із світом мистецтва.
·        Використання ілюстрацій, пошук аудіо- та відеозаписів, комп’ютерних програм, мережі Інтернету тощо.
 На уроках художньої культури доцільно застосовувати різноманітні педагогічні підходи і технології, методичні прийоми, інформаційні матеріали. Кожна тема має інтерпретуватися учителем по-різному. Головне – розкрити основні положення програми щодо видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва.
 Допоможе у цьому комп’ютер, мережа Інтернет. Існує безліч програм для роботи з різними файлами на комп’ютері. Так, робота з Web-сайтами допомагає у підготовці до уроків, у пошуку цікавого матеріалу, аудіо- та відеозаписів, ілюстрацій та допоміжного матеріалу з літератури, історії, інших видів мистецтва.
 Інша група програм – це музичні програвачі:Windows Media Player , Win Amp, Keyboard Piano, які надають можливість виконати будь-яку мелодію на клавіатурі комп’ютера, використовуючи різні музичні інструменти, бачити, як рухається мелодія.
 Музичні реактори допомагають створити матеріал до музичних вікторин, надають можливість прослухати тему або музичний фрагмент, не повторюючи музичний твір повністю; допомагають відділити аудіо від відео, зменшити звук, транспонувати і попрацювати з темпом, додати спецефекти ( програми Audacity, Adobe Audition).
 Важливу роль на уроці відіграє наявність ілюстративного матеріалу (зображення, відео). Відеоредактори допомагають швидко відокремити фрагмент для перегляду на уроці, прибрати звук, поєднати ілюстрації та відео, додати музику, створити відеокліп (програми Virtual Dub, AVS Video Converter).
 У роботі з дизайном зображення використовуються програми «Студія колажу» та «Фотодекор». Вони допомагають зробити ілюстрації в одному стилі, виділити важливе, зробити рамку, створити колаж, скласти ребус тощо.
 Користуючись матеріалом, створеним за допомогою названих вище програм, можна створити різні проекти, презентації, які можна використати як на уроках, так і позакласній роботі.
 Комп’ютерні програми допомагають розробляти інтерактивні ігри.
 На уроках художньої культури потрібно використовувати завдання для самостійної пошукової діяльності. Наприклад: «Дослідіть...», «За допомогою додаткової літератури та Інтернету віднайдіть інформацію…».
 Великі за обсягом інформації й досить складні теми учням важко засвоювати, якщо не залучати їх до самостійної проектної діяльності у позаурочний час. Наголосимо: проектна діяльність має організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації. В умовах особистісно зорієнтованого навчання головним завданням учителя стає зацікавити учнів предметом, віднайти завдання, які відповідатимуть і здібностям, і можливостям учнів.
 Проектну діяльність учнів слід ретельно планувати, поетапно відстежувати та оцінювати результати (у підручнику та в робочому друкованому зошиті вміщено рекомендації щодо здійснення проектної діяльності учнів).
 Перевірку навчальних досягнень учнів можна здійснювати за допомогою комп’ютерного тестування (програма ExceI).
 Усі навчально-методичні засоби, застосовані на уроках художньої культури, мають спрямовуватися на формування комплексу різноманітних компетентностей учнів.
 Зразком мультимедійних підручників, за допомогою яких можна організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів протягом усього курсу на уроках, у позакласній роботі, використати як для колективної форми навчання, так і для самостійної роботи учнів, як музичну хрестоматію, інформаційно-ілюстративний довідник, як матеріал для підготовки учителя до тестового контролю знань, є педагогічні програмні засоби (ППЗ).
 Дидактична структура мультимедійних уроків підпорядкована дидактичній структурі і складається з логічно обґрунтованих частин (кроків), які мають чітку послідовність. ППЗ містить додаткову інформацію, за допомогою режиму «Конструктор» можна на основі готового мультимедійного матеріалу індивідуалізувати програмний засіб під конкретного учителя (перемістити, перейменувати, видалити фрагмент, створити новий тощо).
 Велику практичну допомогу у підготовці та проведенні уроків, індивідуальних, факультативних та гурткових занять з використанням мультимедійних технологій нададуть схвалені Міністерством освіти і науки України Педагогічні кейси з художньої культури для 9 класу(І і ІІ частини), 10 класу (І і ІІ частини), 11 класу (Рівне: ПП «Контур-плюс», 2009), які містять методичні та дидактичні матеріали до уроків художньої культури: програму, календарно-тематичне планування уроків, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, методичні рекомендації та інструментарій уроків, мультимедійні засоби навчання (по 3 компакт- диски до кожної частини з конспектами авторських уроків, лекціями (фактичний теоретичний матеріал), візуальним рядом (добірка ілюстрацій до теми), DVD –відео, аудіо–CD, тестовими завданнями для перевірки освітніх результатів.).
 Мультмедійний матеріал систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить:
·        Слайд-шоу, світлини, репродукції, ілюстрації до уроків
·        Аудіофрагменти музичних творів
·        Відеофрагменти музичних, театральних, хореографічних творів, фрагменти кінофільмів, інсталяцій
·        Авторські розробки лекцій
·        Авторські розробки уроків
·        Схеми
 Ці засоби допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий характер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного учителя.
 Запропонований продукт розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.
 Аксіоми мультимедійного навчання:
 o Комп’ютер – помічник, посередник учителя, а не його заміна.
 o На уроці повинен переважати діалог учнів із учителем, а не монолог комп’ютера.
 o Учитель є організатором продуктивної, змістовної та результативної діяльності, а не мультимедійним факіром, що вміло маніпулює технічним засобом
 o Урок з ППЗ має бути насичений змістовними діями учнів (розумовими, практичними), а не розвагою і лише сприйманням різноманітних мультимедійних ілюстрацій і ефектів.
 o Образно кажучи, мультимедійний підручник є тими нотами, за яким кожному учителю-диригенту разом з учнями належить виконати унікальний авторський твір.
 Процес використання мультимедійних технологій навчання неминуче призведе до перегляду методів та форм організації навчання. Кожен учитель рано чи пізно прийде до цих змін.


Створення комп'ютерних презентацій засобами

Microsoft Power Point

       Слід спробувати уявити себе учнем і, залишаючись у цьому образі, уявно представити майбутній урок, на якому будуть відтворені звуки, динамічні ефекти, вербальна інформація та відеофрагменти у візуальному середовищі лише однієї програми, користування якою відбувається лише за допомогою мишки.
       Розробка мультимедійної презентації починається із планування слайдів з інформацією, яку Ви підготовили для майбутньої демонстрації (тексти повідомлень, відеофрагменти, схеми, звукові файли тощо).
         Презентація (від англ. «presentation» – подання, вистава) – це набір слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона.
         Презентації можна демонструвати по-різному:
·   на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі;
·   на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора;           
·   на телеекрані великого формату.    
За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.   
        Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.     
       Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру. Працюючи з ними за своїм робочим місцем, учень має змогу опрацьовувати запропонований матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей. Під час створення презентацій бажано врахувати вимоги до змісту презентації.          

Вимоги до структури і змісту матеріалу, який розміщується на слайдах презентації:
·          Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.          
·          Використання слів і скорочень, уже знайомих учню.
·          Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.
·          Ретельно структурована інформація.
·          Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.
·          Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.
·          Допоміжну інформацію бажано розмішувати внизу слайда.
·          Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.
·          Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.
·          Графіка має органічно доповнювати текст.
·          Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.
·          Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.
·          Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші – краще, ніж проза).
·          Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.
         Використовуйте табличні форми подання інформації  (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.
         Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації (зарубіжні джерела це називають принципом модальності).
         Рекомендується там, де це можливо, використовувати для тексту й графічних зображень звуковий супровід. Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15%, зорового – 25%, а їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65%.
 Вимоги до урахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм:
·   Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).
·   Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).
·   Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
·   Поєднання двох кольорів – кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
·   Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
·   Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
·   Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.
·   Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.
·   Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.

    Показ слайдів із фоновим супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає швидку стомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.